Obchodné podmienky

 
 
 
 
 
 
ÚVOD > Obchodné podmienky
 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti C.A.N.D.A.L.A. s.r.o.

 

1. Identifikační a kontaktní údaje společnosti

1.1 Prodávající:

Obchodné meno: C.A.N.D.A.L.A.s. r. o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hviezdoslavova 18, 97401 Banská Bystrica
IČO: 53 003 519
DIČ: 212121907
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 38475/S
Zastúpená: konateľom:  Michal Benca


(Dále jako "prodávající")

 

Adresa provozovny (prodejny):

Adam Sport
Karola Salvu 9
Ružomberok
034 01
Slovenská republika

 

Odpovědný vedoucí: Patrik Lupták
Kontakt: luptak.patrik@gmail.com

 

Otevírací doba prodejny:

Po - Pia: 9:00 do 17:30
So: od 9:00 do 12:00

 

1.2 Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 917 225 882; +421 918 141 025; +421 915 824 928;

E-mail: adamsport@adamsport.eu


1.3 Adresa, na které může kupující uplatnit reklamaci, vrátit zakoupené zboží, podat stížnost nebo jiný podnět: 

Adam Sport
Karola Salvu 9
Ružomberok
034 01
Slovenská republika

 

1.4 Orgán dozoru:

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A, P.O.BOX 5
820 07  Bratislava 27

tel.: 02/58272 172
e-mail: ba@soi.sk

2. Úvodní ustanovení

 

2.1  Účelem těchto všeobecných obchodních podmínek (dále jen "VOP") je jasně a srozumitelně informovat kupujícího a poskytnout mu všechny potřebné informace před uzavřením smluvního vztahu a zároveň ho poučit o právu na odstoupení od smlouvy a o reklamačním řádu.

2.2  VOP upravují práva a povinnosti účastníků smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího prostřednictvím elektronického obchodu www.adamsport.eu.

2.3  V případě uzavření spotřebitelské smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 a násl. Občanského zákoníku, uzavřené při použití komunikačních prostředků na dálku, se smluvní vztah mezi kupujícím a prodávajícím řídí především ve smyslu zákona č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, občanským zákoníkem a zákonem č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

 

3. Definice

 

3.1 Provozovatelem elektronického / internetového obchodu (e-shopu) je obchodní společnost Adam sport, sro se sídlem: Gorkého 121/19, 81101 Bratislava, IČO: 45 881 553.

3.2 Prodávajícím je obchodní společnost C.A.N.D.A.L.A. s. r. o. se sídlem: Hviezdoslavova 18, 97401 Banská Bystrica, IČO: 53003519

3.3  Kupujícím (objednatelem) se rozumí v systému zaregistrovaná fyzická osoba, která odeslala po vlastní autorizaci elektronickou objednávku, zpracovanou prostřednictvím elektronického systému obchodu www.adamsport.eu a jejíž koupené zboží nebo poskytnuté služby neslouží k výkonu zaměstnání, povolání nebo která nejedná v rámci předmětu své obchodní činnosti nebo jiné podnikatelské činnosti.

3.4  Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží nebo služby z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný elektronickým systémem obchodu.

3.5 Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího s využitím webového sídla, elektronické pošty, telefonu, faxu, adresního listu nebo nabídkového katalogu apod.

3.6 Smlouvou, jejímž předmětem je prodej zboží se pro účely těchto VOP rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva a smlouva o dílo nebo smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží i poskytnutí služby.

3.7 Zbožím nebo službou jsou všechny produkty zveřejněny na stránkách e-shopu kromě produktů ze sekce " Pronájem ", které slouží pouze jako ilustrační fotky pro produkty na vypůjčení

 

4. Postup vytváření objednávky a uzavření smlouvy

 

4.1 Kupující si může přes e-shop objednat jakékoliv zboží, při kterém je umístěno tlačítko " PRIDAJ DO KOŠÍKA ".

4.2 Před uzavřením smlouvy, dříve než kupující odešle objednávku, poskytne prodávající kupujícímu všechny zákonem požadované informace ( Informace poskytované před uzavřením smlouvy).

4.3 Kupující následně vyplní fakturační / dodací údaje, vybere způsob dopravy a platby a zašrktne souhlas s těmito obchodními podmínkami.

4.4 Vytvořená objednávka bude zaregistrována v systému, o čemž bude kupující informován e-mailovým oznámením. Obsahem emailové oznámení budou i následující informace:

 • hlavní vlastnosti zboží nebo služby;
 • celkovou cenu zboží nebo služby včetně nákladů na dopravu, dodání, poštovné;
 • informace o délce trvání smlouvy včetně minimální délky trvání závazků spotřebitele;
 • informace o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění
 • výslovný souhlas se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • všeobecné obchodní podmínky.

4.5 Pro odeslání závazné objednávky je nutné, aby kupující stiskl tlačítko / funkci s názvem " objednávka s povinností platby ", čímž kupující výslovně potvrzuje, že byl seznámen, že součástí objednávky je povinnost zaplatit cenu, jakož i to, že byl seznámen se všeobecnými obchodními podmínkami.

4.6 Prodávající následně zašle kupujícímu na jeho e-mailovou adresu závazné potvrzení o uzavření smlouvy. Potvrzení bude obsahovat:

a) informace poskytované před uzavřením smlouvy a

b) potvrzení o výslovném souhlasu kupujícího se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy včetně prohlášení o s tím souvisejícím poučeni.

4.7 Podmínkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnění všech, registračním formulářem požadovaných údajů a náležitostí včetně telefonického kontaktu. 

4.8 Všechny přijaté objednávky jsou považovány za návrh smlouvy a jsou považovány za závazné. Smlouva, jejímž předmětem je prodej zboží, vzniká na základě elektronického potvrzení objednávky v systému prodávajícím.

4.9 Změna obsahu objednávky se považuje za nový návrh smlouvy a smlouva vzniká až elektronickým potvrzením objednávky v systému prodávajícím prodávajícím.

4.10 Z uvedené smlouvy vznikne prodávajícímu povinnost dohodnutý zboží nebo službu kupujícímu řádně a včas dodat a kupujícímu povinnost dohodnutý zboží nebo službu převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu.

 

5. Storno objednávky

 

5.1 Storno objednávky ze strany kupujícího

5.1.1 Kupující má právo stornovat objednávku bez udání důvodu kdykoliv před jejím závazným potvrzením prodávajícím .  

5.1.2 Kupující může stornovat objednávku bez poplatku a bez udání důvodu ještě do 24 hodin po jejím závazném potvrzením, ale jen v případě, že předmětem objednávky je nákupu zboží který není "na zakázku" a není nutné ho zhotovit podle zvláštních požadavků kupujícího .

5.1.3 Pro všechny ostatní případy stornování již potvrzené objednávky platí, že kupující je povinen uhradit prodávajícímu škodu vzniklou takovým jednáním. Prodávající uplatní právo na náhradu škody zejména v případě nákupu zboží "na zakázku", který bylo nutné zhotovit podle zvláštních požadavků kupujícího nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího nebo v případě, že v souvislosti se zajištěním zboží došlo již k vynaložení prokazatelných nákladů.

 

5.2 Storno objednávky ze strany prodávajícího

5.2.1 Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v těchto případech:

 • v případě objednávky, kterou nebylo možné závazně potvrdit (chybně uvedené telefonní číslo, nedostupný, neodpovídá na e-maily atd.);
 • klíčový materiál pro zhotovení zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena;
 • v případě technické selhání, poruchy portálu e-shopu, v případě zjevné chyby v psaní a počtech a jiné zřejmé nesprávnosti;
 • v případě vyprodání zásob;

V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

 

6. Cena zboží

 

6.1 Cena zboží je konečná, uváděna jménem: EUR.

6.2 Slevy / Akce / Výhody

Slevy / Akce / Výhody platí v souladu s jejich podmínkami výlučně od a do uvedeného data dané slevy / akcie / výhody nebo do vyprodání zásob. Pokud není výslovně uvedeno jinak platí, že jednotlivé slevy / akcie / výhody nelze vzájemně kombinovat. Při mimořádných akcích typu Černý pátek, Den bez DPH, Happy Hour se slevy také kumulovat nedají. Výše slevy během těchto akcí je platná a účtována jen tehdy, když budou splněny podmínky v popisu těchto mimoriadnch akcích.

6.3 Dárek

V případě, že jste ke zboží dostali dárek (bez jakékoliv platby, tj za 0, - eur) Případná reklamace se na dárek nevztahuje. Není to prodané zboží. Společnost C.A.N.D.A.L.A. s.r.o. si ohledně dodání dárku vyhrazuje právo změn v baleních a variantách, jakož i právo jeho dodání do vyčerpání zásob.

6.3 Garance nejnižší ceny

Pokud kupující najde nižší cenu u konkurenčního prodejce, prodávající se zavazuje poskytnout mu aktuální nižší cenu na trhu za splnění následujících podmínek. Pro srovnání konkurenční nabídky musí kupující poslat prodávajícímu odkaz mailem se svým poptávkou, nebo při realizaci objednávky vložit odkaz s linkem do "poznámky".

Konkurenční nabídku si prodávající porovná a pokud uvedený produkt bude v srovnatelných konkurenčních podmínkách jaké nabízí prodávající, tj:
1. zboží skladem
2. sídlo prodejce pouze na území České republiky
3. cena srovnatelná včetně poštovného, příplatků a případných dárků a slev od nás,                                     
získá kupující produkt za takovou cenu, jakou si dotazoval.

 

7. Platební podmínky

 

7.1 Za zboží a služby zakoupené v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
b) platba při osobním převzetí na prodejně
c) platba prostřednictvím internetbankingu
d) platba kartou prostřednictvím platebních bran
e) platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře,
f) platbu na základě dárkového poukazu.

7.2  Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.

7.3 Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v bodě 8 těchto VOP.

7.4  Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
a) slevu z ceny za registraci do e-shopu,
b) slevu za opakovaný nákup,
c) slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
d) slevu na základě členství v organizacích a klubech
e) slevu za přihlášení se k odběru novinek
Poskytované slevy není možné kumulovat.

7.5 Pokud nebude splatná cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude splatná cena uhrazena v plné výši.

 

8. Poplatky za přepravu, balné a možnosti plateb

 

8.1 Při platbě přes internetbanking, resp. platební bránu si prodávající za dopravní účtuje:

 1. při dopravě Slovensku poštou s doručením 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 4,00 €
 2. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 4,00 €
 3. při objednávce a zasílání zboží do České republiky je výše poplatku za dopravu 200 Kč / 7,69 €
 4. při objednávce a zasílání zboží do zahraničních zemí (BEL; BIH; BGR; HRV; EST; FRA; HOL; IRS; ISL; LIT; LVA; LUX; HUN; DEU; PLN; POR; AUT; ROM; SIR; SVN; ESP ; SRB; CHE; ITA; TUN; TUR; GBR;) je výše poplatku za dopravu 20 €
 5. při objednávce a zasílání zboží do skandinávských zemí (DNK; FIN; NOR; SWE;) je výše poplatku za dopravu 50 €

8.2 Při platbě na dobírku (poplatek 0,80 €) si prodávající za dopravní účtuje:

 1. při dopravě Slovensku poštou s doručením 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 4,00 €
 2. při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 4,00 €
 3. při dopravě do jakéhokoliv zahraničního státu - tato možnost platby není možná.

8.3 Společnost C.A.N.D.A.L.A. s.r.o. si balné neúčtuje.

8.4 Poplatek za dopravu a balné při nákupu nad 60 Eur neúčtujeme pouze při objednávce se české verze e-shopu (adamsport.eu) s dodáním pouze na území Slovenské republiky.

8.5 Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

8.6 Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně v zákonné lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo dohodnuto v objednávce.

 

9. Dodací podmínky

 

9.1 U každého zboží je uvedena dodací lhůta a znamená, do kolika pracovních dnů od uzavření smlouvy dané zboží obvykle odesíláme - předáváme balík přepravci / doručovateli.

9.2 Pokud bude u zboží uvedeno "do 3 dnů / do 5 dní / do 7 dní", je lhůta pro dodání zboží obvykle tomto počtu dní nebo v případě neočekávané situace i více, protože tyto produkty nejsou fyzicky skladem na prodejně připravené k okamžité expedici .

9.3 Pokud bude u zboží uvedeno "na objednávku", je lhůta pro dodání zboží individuální, protože jde o zhotovení nové věci podle individuálních představ a požadavků objednatele, a po jejím reálném zjištění budeme kupujícího obratem informovat e-mailem.

9.4 V případě prodloužení dodací lhůty z důvodu, že se klíčový materiál pro zhotovení zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena, nebo došlo k mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné události budeme o tomto obratem informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu , a to i s možností stornování objednávky, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu řešení.

9.5 Každý kupující je informován e-mailem o všech změnách stavu jeho objednávky. Status objednávky si může zkontrolovat po přihlášení se v systému.

9.6 Zboží je dodáváno prostřednictvím České pošty nebo kurýrem na adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Zboží je k dispozici ik osobnímu odběru v provozovně (v prodejně) prodávajícího po vzájemné dohodě.

9.7 Zboží dodáváme na celém území České republiky. Dodání zboží na území členských států Evropské unie, příp. jiných států provádíme na základě předchozího souhlasu a vzájemného písemného odsouhlasení si ceny za poštovné a příp. dalších dodacích podmínek dohodnutých mezi kupujícím a prodávajícím (e-mailem).

9.8  Zásilka se zbožím vždy obsahuje fakturu (doklad o koupi zboží), obchodní podmínky, formulář pro odstoupení od smlouvy.

9.9 Závazek dodat zboží je splněn předáním zboží zákazníkovi resp. oprávněné osobě uvedené v objednávce nebo jeho předáním prvnímu přepravci k přepravě. K dodací lhůtě třeba proto připočítat dny, během kterých trvá doručení prostřednictvím daného přepravce. O tom, že Vaše objednávka byla předána přepravci nebo je připravena na osobní odběr, Vás budeme informovat e-mailem a sms.

9.10 Pokud Vám zboží nebylo doručeno ani do 7 dnů po našem e-mailu, kontaktujte nás prosím. Bližší informace o Vašem balíku a možných důvodech nedoručení Vám po prověření následně poskytneme e-mailem nebo telefonicky.

9.10 V případě spotřebitelské kupní smlouvy jsme jako prodávající povinni splnit Vaši objednávku a doručit Vám zboží ve lhůtě nejpozději do 30 dnů od přijetí objednávky. Pokud objednané zboží nebo část výrobků z objednávky nelze dodat ve výše uvedené lhůtě, budeme Vás o této situaci informovat v co možná nejkratším čase a sdělíme Vám předpokládaný termín dodání nebo navrhneme dodání náhradního zboží. Pokud se nám zboží nepodaří zajistit ani v dodatečné lhůtě, máte právo od smlouvy odstoupit a v případě úhrady kupní ceny nebo její části Vám budou finanční prostředky vráceny do 30 dnů na vámi určený bankovní účet, který nám zašlete na náš mail adamsport@adamsport.eu

 

10. Výhrada vlastnictví

 

10.1 Vlastnické právo přechází z prodávajícího na kupujícího až momentem zaplacení celé kupní ceny za předmět kupní smlouvy.

10.2 V případě uplatnění reklamace kupujícím pro zboží, na které se vztahuje ještě vlastnické právo prodávajícího, si prodávající vyhrazuje právo vyřídit tuto reklamaci až v momentě úplného zaplacení kupní ceny k předmětu kupní smlouvy.

 

11. Odstoupení od smlouvy

 

11.1 Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

11.1.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, nebo se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně: když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, který byl dodán jako poslední.

V případě smlouvy o službách (smlouvy o zhotovení věci na zakázku) uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy po 14 dnech ode dne uzavření smlouvy.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením, například dopisem zaslaným poštou na adresu: Adam Sport se sídlem: Karola Salvu 9, 034 01 Ružomberok, PSČ: 034 01, IČ: 45 881 553 nebo e-mailem: adamsport@adamsport.eu . Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 

11.1.2 Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme (tj 4 € za dopravu prostřednictvím kurýra nebo České pošty pro území ČR) . Platby Vám budou vráceny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu provozovny (prodejny) nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. ( Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf ).

Tímto Vás informujeme, že pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

Informace o odpovědnosti kupujícího za škodu vzniklou na vráceném zboží: "Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží."

V případě smlouvy o službách (smlouvy o zhotovení věci na zakázku): "Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. "

 

11.2 Kdy kupující nemůže odstoupit od smlouvy

11.2.1 Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je např .:

 • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
 • provedení naléhavých oprav, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,
 • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
 • ostatní případy jsou uvedeny v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014. zz

 

11.2.2 Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí si strany všechny vzájemně přijatá plnění. Proto pokud dojde k uplatnění tohoto práva, kupující je povinen dodržet následující podmínky k vrácenému zboží:

 • vrácené zboží musí být v původním obalu
 • vrácené zboží nesmí jevit známky používání (je možné pouze jeho vyzkoušení)
 • vrácené zboží musí být nepoškozené
 • vrácené zboží musí být kompletní (včetně úplné dokumentace a i visaček)
 • zboží zašlete spolu s dokladem o koupi - fakturu.

11.2.3 Vámi vrácené zboží doporučujeme zaslat doporučeně, případně pojistit, jelikož neručíme za jeho možnou ztrátu na cestě k nám ze strany třetího subjektu. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány! 

11.2.4 V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

11.2.5 Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit všechny platby a náhrady, a to ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

 

11.3 Informace o případné povinnosti spotřebitele uhradit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění

11.3.1 V případě, že spotřebitel odstoupí od smlouvy o zhotovení věci na zakázku (smlouvy o službách), je povinen uhradit prodávajícímu pouze cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, pokud před zahájením poskytování služeb udělil spotřebitel prodávajícímu výslovný souhlas.

 

11.4 Výslovný souhlas se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy

11.4.1 Prodávající tímto poučuje kupujícího o tom, že udělením souhlasu se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, po úplném zhotovení věci, ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

11.4.2 Kupující tímto uděluje prodávajícímu výslovný souhlas se zahájením zhotovování věci na zakázku před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a zároveň prohlašuje, že byl řádně poučen o tom, že udělením souhlasu ztrácí po úplném zhotovení věci právo na odstoupení od smlouvy.

 

12. Reklamační řád a záruční podmínky

 

12.1 Přestože se naše společnost snaží dělat naši práci co nejlépe a nabízet Vám perfektní služby, může se stát, že něco není tak, jak by mělo být. K zajištění rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací slouží tento reklamační řád.

12.2 Odpovědnost za vady prodaného zboží

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. U zboží prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající také odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Kupující je povinen vytknout vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout . Kupující je povinen si při převzetí zboží, zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodaného zboží a příslušných dokladů (daňový doklad - faktura).

Pokud se zboží doručuje kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zkontrolovat, zda je poškozený obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilky a podezření, že zboží může být stejně poškozen, sepište přímo s řidičem přepravní společnosti protokol o zjištěných vadách např. pro poškození obalu zboží, mechanické poškození zboží, nebo nekompletnost zásilky. Následně nás neprodleně kontaktujte s fotodokumentací mailem nebo telefonicky.

Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné vady týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, množství dodaného zboží, kompletnosti dokladů, příp. jiné zjevné vady reklamovat ihned.

12.3 Záruční doba

Záruční doba na zboží zakoupené kupujícím - fyzickou osobou v internetovém obchodě www.adamsport.eu je 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku. Záruční doba v případě zhotovení věci na zakázku objednané prostřednictvím internetového obchodu www.adamsport.eu je 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku. Záruční doba na zboží zakoupené kupujícím - právnickou osobou v internetovém obchodě www.adamsport.eu je 12 měsíců podle ustanovení Obchodního zákoníku. Záruční doby začínají běžet od převzetí zboží kupujícím, tj dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně.

12.4 Zánik práv

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době. Kupující proto může uplatnit reklamaci pouze v záruční době.

12.5 Právo na uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má vadu, tj nemá požadované, případně právními předpisy stanovené vlastnosti, resp. není v běžné kvalitě, má právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je povinen vytknout vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a dále nesmí zboží používat s ohledem na charakter vady.

12.6 Kde lze reklamaci uplatnit

Kupující může uplatnit reklamaci nebo provedení záručních oprav písemně na adrese: Adam sport se sídlem: Karola Salvu 9, Ružomberok, PSČ: 034 01 zasláním reklamovaného zboží a uvedením vady zboží. Zboží, které reklamujete by nemůže být špinavý a nehygienické. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu). Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a případně pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou naší společností přebírány ani akceptovány. Kupující může také uplatnit reklamaci osobně v provozovně prodávajícího u vedoucího provozu nebo u jím pověřeného zaměstnance.

12.7 Co lze reklamovat

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího. Ke každému zboží je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupi), která slouží zároveň jako záruční doklad.

12.8 Reklamaci nelze uplatnit na vady výrobku způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením ze strany kupujícího. Nesprávným používáním se rozumí nesprávné zacházení s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k čištění, praní, sušení, žehlení, skladování a používání pro jiný účel než byl určen. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen, přičemž mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na určený účel. Výrobek není možné reklamovat pro fleky, skvrny a jiné ušpinění zboží, které vznikly po převzetí zboží. Výrobek nesmí být poškozen jeho nadměrným zatěžováním nebo zanedbáním péče o jeho údržbu.

Reklamaci nelze uplatnit ani na vady vzniklé běžným používáním a opotřebením výrobku.

12.9 Poučení o právech kupujícího

Pokud kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba povinna poučit kupujícího o jeho právech podle občanského zákoníku v následujícím rozsahu:

12.9.1 Odstranitelná vada

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci , nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady . Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

12.9.2 Neodstranitelná vada

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit . Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci .

12.10 Právo volby kupujícího

Kupující má právo volby, které z výše uvedených práv si uplatní.

12.11 Určit způsob vyřízení reklamace

Na základě rozhodnutí kupujícího, které z výše uvedených práv si uplatní, je prodávající (nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba) povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) z.č. 250/2007 Sb. ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tyto způsoby vyřízení reklamace jsou: předání opraveného výrobku, výměna výrobku, vrácení kupní ceny výrobku, vyplacení přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

12.12 Vybavení reklamace

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

12.13 Potvrzení o uplatnění reklamace

Prodávající při uplatnění reklamace vydá kupujícímu potvrzení. Pokud není možné potvrzení dodat ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

12.14 Doklad o vyřízení reklamace

Prodávající o vyřízení reklamace vydá a doručí kupujícímu písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

12.15 Evidence reklamací

Prodávající vede evidenci o reklamacích a na požádání orgánu dozoru ji zpřístupní k nahlédnutí. Evidence o reklamaci obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

12.16 Tento reklamační řád bude přístupný na viditelném místě dostupném pro kupujícího.

 

13. Informace o alternativním řešení sporů

 

Vážený kupující, v souladu se zákonem č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů Vás tímto informujeme, že jako spotřebitel máte právo obrátit se na naši společnost s žádostí o nápravu, pokud nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva .

 

Identifikační a kontaktní údaje naší společnosti jsou:

Obchodné meno: C.A.N.D.A.L.A. s. r. o.
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hviezdoslavova 18, 97401 Banská Bystrica
IČO: 53 003 519
DIČ: 212121907
Zapísaná v: obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 38475/S
Zastúpená: konateľom:  Michal Benca


Kontaktní osoba: Patrik Lupták

Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 917 225 882; +421 918 141 025, +421 915 824 928

E-mail:  adamsport@adamsport.eu

(Dále jako společnost nebo jako "prodávající").

 

Pokud naše společnost na Vaši žádost o nápravu odpověděla zamítavě nebo na ni neodpověděla do 30 dnů ode dne jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "návrh") je třeba podat příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo jiné právnické osoby zapsané v seznamu Ministerstva hospodářství SR. Jako spotřebitel máte právo volby, kterému z nich uvedený návrh podáte. Seznam je dostupný na stránce http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Návrh můžete podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze a obsahuje zákonem předepsané náležitosti.

Platforma pro podávání alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň jste oprávněn použít platformu řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , kde vyplníte elektronický formulář stížnost na obchodníka. 

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel tj fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může od Vás za zahájení řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výšky 5 eur včetně DPH. Výsledkem řízení o alternativním řešení sporu by měla být dohoda prodejce a spotřebitele o smírném vyřešení jejich sporu. Avšak ani závaznost takové dohody nebrání stranám, aby svůj spor následně řešily soudní cestou.

 

14. Informace o postupech uplatňování stížností a podnětů spotřebitelů

 

14.1 V případě podání Vašeho návrhu, připomínky, stížnosti nebo podnětu se budeme těmito neprodleně zabývat s přihlédnutím k jejich závažnosti a naléhavosti, a po odborném přezkoumání a posouzení Vám zašleme informaci o výsledku. Na komunikaci s námi můžete využít e-mailové kontakty: adamsport@adamsport.eu, luptak.patrik@gmail.com

 

15. Ochrana osobních údajů

 

15.1 Naše společnost přijala řadu bezpečnostních opatření na ochranu Vašich osobních údajů v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a za tímto účelem má vypracovaný Bezpečnostního projektu na ochranu osobních údajů.

15.2 Provozovatelem informačních systémů osobních údajů je: Adam sport s.r.o. se sídlem: Gorkého 121/19, 81101 Bratislava, IČO: 45 881 553. V souvislosti s provozováním e-shopu se zpracovávají osobní údaje v těchto informačních systémech osobních údajů:

IS E-shop

Účelem zpracování OÚ je prodej zboží, vystavení faktury a dodání zboží. Seznam OÚ: titul, jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, stát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právním základem je smluvní vztah § 10 odst. 3 písm. b) Zákona č. 122/2013 Sb.

IS Marketing

Účelem zpracování OÚ je informování klientů o nabízených službách a zboží, zasílání newsletterů. Seznam OÚ: titul, jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, stát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právním základem je souhlas klienta. Čas platnosti souhlasu: po dobu trvání účelu, tj dokud má klient zájem o zasílání newsletterů.

IS Věrnostní program

Účelem zpracování OÚ je poskytování slev registrovaným klientem. Seznam OÚ: titul, jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, stát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právním základem je souhlas klienta. Čas platnosti souhlasu: po dobu trvání účelu, tj dokud má klient zájem o poskytování slev.

IS Soutěže

Účelem zpracování OÚ je pořádání spotřebitelských soutěži. Seznam OÚ: titul, jméno, příjmení, adresa (ulice a číslo, obec, PSČ, stát), e-mailová adresa, tel. číslo. Právním základem je souhlas klienta. Čas platnosti souhlasu: po dobu trvání účelu, tj dokud trvá daná soutěž včetně jejího vyhodnocení a zaslání cen.

15.3 Vaše osobní údaje nebudou zveřejňovat, nebudou poskytnuty třetím stranám a přeshraniční přenos osobních údajů se nebude uskutečňovat. Osobní údaje mohou být zpřístupněny přepravní společnosti pro doručení zboží nebo služeb, nebo státním orgánům v případě kontroly av rámci poskytování technické údržby poskytovateli IT servisu nebo poskytovateli webhostingu. Po splnění účelu budou Vaše osobní údaje zlikvidovány.

15.4 Dotyčná osoba (klient) není povinná souhlas udělit. Svůj souhlas může u provozovatele kdykoli odvolat zasláním písemné žádosti na adresu sídla provozovatele Adam sport, sro se sídlem: Karola Salvu 9, Ružomberok, PSČ: 034 01 nebo na e-mailovou adresu adamsport@adamsport.eu .

15.5 Na základě písemné žádosti můžete vyžadovat ve všeobecně srozumitelné formě informace o stavu zpracování svých osobních údajů, přesné informace o zdroji, ze kterého byly získány osobní údaje, odpis osobních údajů, opravu nesprávných, neúplných nebo neaktuálních osobních údajů, likvidaci osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování nebo pokud došlo k porušení zákona.

 

16. Závěrečná ustanovení

 

16.1 Informace o délce trvání smlouvy a o minimální délce trvání závazků spotřebitele

Smlouvy uzavírané prostřednictvím našeho e-shopu mají charakter spotřebitelské kupní smlouvy nebo smlouvy o zhotovení věci na zakázku. Nejčastější způsob zániku této smlouvy je splněním závazků obou smluvních stran. Prodávající má povinnost dohodnutý zboží nebo službu kupujícímu řádně a včas dodat a kupující má povinnost dohodnutý zboží nebo službu převzít a zaplatit za něj prodávajícímu dohodnutou cenu. Uvedené smlouvy mohou také zaniknout obecnými způsoby zániku závazku, a to zejména odstoupením od smlouvy. V uvedených případech se nejedná o smlouvu, při které se automaticky prodlužuje její platnost.

16.2 Veškeré vztahy vznikající mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právními předpisy České republiky. Ve věcech neošetřených těmito Všeobecnými obchodními podmínkami se uplatní příslušná ustanovení zák. č. 102/2014 Zz o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory prodávajícího ao změně některých zákonů, občanského zákoníku a zákonem č. 250/2007 Zz o ochraně spotřebitele ao změně zákona České národní rady č. 372/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů.

16.3 Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit v případě legislativních změn.

16.4 Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 7.2. 2018

16.5 Schválení těchto všeobecných obchodních podmínek (VOP) ze strany kupujícího

Okamžikem kdy kupující na stránkách www.adamsport.eu klikne na odkaz "objednávka s povinností platby", má se za to, že kupující se řádně seznámil se všeobecnými obchodními podmínkami, tyto si prostudoval a tím i akceptoval. VOP se stávají nedílnou součástí dohody smluvních stran.

 

 
 
 
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro podnikatele

1.Úvodní ustanovení

1.1 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen "VOP") upravují práva a povinnosti účastníků obchodně závazkového vztahu, tj závazkové vztahy mezi podnikateli , jestliže při jejich vzniku je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se týkají jejich podnikatelské činnosti.

1.2 V případě, že kupujícím je podnikatel (nikoli spotřebitel) řídí se smluvní vztah příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, zejména ustanoveními pro Kupní smlouvu § 409 a násl. Obchodního zákoníku. Na podnikatele se proto nevztahují práva, které má spotřebitel.

 

2. Vymedeznie pojmů

 

2.1  Podnikatelem podle §2 odst. 2 Obchodního zákoníku rozumí:
a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku,
b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění,
c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů,
d) fyzická osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

2.2  Provozovatelem elektronického / internetového obchodu (E-shopu) je obchodní společnost Adam sport, sro se sídlem: Gorkého 129/12, Bratislava - městská část Staré Město, PSČ: 811 01, IČ: 45 881 553.

2.3  Elektronickou objednávkou se rozumí odeslaný elektronický formulář, obsahující informace o kupujícím, seznam objednaného zboží nebo služby z nabídky elektronického obchodu a cenu tohoto zboží, zpracovaný elektronickým systémem obchodu.

2.4  Smlouvou uzavřenou na dálku se rozumí smlouva mezi prodávajícím a kupujícím sjednána a uzavřena výhradně prostřednictvím prostředků dálkové komunikace bez současné fyzické přítomnosti prodávajícího a kupujícího s využitím webového sídla, elektronické pošty.

2.5  Smlouvou, jejímž předmětem je prodej zboží se pro účely těchto VOP rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá věc za úplatu, zejména kupní smlouva nebo licenční smlouva předmětem, které je převod softwarové licence.

 

3. Strany

 

3.1 Prodávajícím je:

Obchodní jméno:         Adam sport, s.r.o.
Právní forma:              Společnost s ručením omezeným
Adresa:                       Gorkého 129/12, Bratislava - městská část Staré Město, PSČ: 811 01
IČO:                            45 881 553
DIČ:                            2023122321
IČ DPH:                      SK2023122321
Zapsaná v:                  obchodním rejstříku Okresního soudu Žilina, oddíl: Sro, vložka č .: 53650 / L
zastoupená:                jednatelem: Patrik Lupták           
(dále jako "prodávající")

 

Adresa provozovny (prodejny):

Adam Sport
Karola Salvu 9
Ružomberok
034 01
Slovenská republika

 

Odpovědný vedoucí: Patrik Lupták
Kontakt: luptak.patrik@gmail.com

 

Otevírací doba prodejny:

Po - Pia: 9:00 do 17:30
So:    od 9:00 do 12:00

 

Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 917 225 882; +421 918 141 025; +421 915 824 928;

E-mail: adamsport@adamsport.eu

 

3.2  Kupujícím (objednatelem) je:
podnikatel - osoba, která jménem podnikatele odeslala elektronickou objednávku, zpracovanou prostřednictvím elektronického systému obchodu.
(dále jako "kupující")
(dále společně jako "smluvní strany")

 

4. Předmět smlouvy

 

4.1 Prodávající se zavazuje kupujícímu dodat zboží, předat doklady, které se na zboží vztahují a umožnit kupujícímu nabýt vlastnické právo ke zboží v souladu s těmito VOP.

4.2  Kupující se zavazuje objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu řádně a včas dohodnutou kupní cenu.

 

 

5. Množství, jakost a provedení zboží

 

5.1  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží v množství, jakosti a provedení v souladu a v rozsahu elektronické objednávky, která obsahuje informace o kupujícím, o objednaném zboží, jeho množství, jeho vlastnostech a ceně tohoto zboží. Vlastnosti a popis zboží je uveden u každého zboží nabízeném v rámci nabídky elektronického obchodu prodávajícího, která má charakter předlohy.

 

 

6. Kupní cena

 

6.1  Kupující se zavazuje zaplatit za dodané zboží kupní cenu, která je uvedena v nabídce elektronického obchodu.

6.2  Cena zboží je uváděna jménem: EUR. V souladu s příslušným účetními právními předpisy, si strany budou účtovat kupní cenu s nebo bez DPH.

6.3 Slevy / Akce / Výhody
Slevy / Akce / Výhody platí v souladu s jejich podmínkami výlučně od a do uvedeného data dané slevy / akcie / výhody nebo do vyprodání zásob. Pokud není výslovně uvedeno jinak platí, že jednotlivé slevy / akcie / výhody nelze vzájemně kombinovat.

6.4 Dárek
V případě, že jste ke zboží dostali dárek (bez jakékoliv platby, tj za 0, - Kč) Případná reklamace se na dárek nevztahuje. Není to prodané zboží. Prodávající si ohledně dodání dárku vyhrazuje právo změn v baleních a variantách, jakož i právo jeho dodání do vyčerpání zásob

 

 

7. Místo dodání zboží

 

7.1  Pokud se strany výslovně nedohodnou jinak, dodání zboží se uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího, přičemž prodávající umožní kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci a zboží zjevně a dostatečně označeno jako zásilka pro kupujícího.

 

8. Čas dodání zboží

 

8.1  Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího, obvykle do 3 až 5 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od závazného potvrzení objednávky prodávajícím.

8.2  V případě prodloužení dodací lhůty z důvodu, že se daný zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila jeho cena, nebo došlo k mimořádné, nepředvídatelné, neodvratitelné události budeme o tomto obratem informovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu, a to is možností stornování objednávky, pokud se strany nedohodnou na jiném způsobu řešení.

 

9. Platební podmínky

 

9.1 Za zboží a služby zakoupené v e-shopu je možné platit následujícími způsoby:

a) platba na dobírku (platíte přímo kurýrovi při přebírání zboží)
b) platba při osobním převzetí na prodejně
c) platba prostřednictvím platebních bran
d) platba na základě faktury se splatností uvedenou ve faktuře,
e) platbu na základě dárkového poukazu.

9.2 Dárkový poukaz představuje předplacený objem peněžních prostředků, které může kupující využít při nákupu na základě dostatku volných předplacených peněžních prostředků. Datum platnosti kupónu je uveden na něm. Nominální hodnotu dárkového poukazu je možné dohodnout s kupujícím.

9.3 Doplatky pro jednotlivé možnosti plateb jsou uvedeny v bodě 10 těchto VOP.

9.4 Prodávající může poskytnout kupujícímu možnosti slev:
a) slevu z ceny za registraci do e-shopu,
b) slevu za opakovaný nákup,
c) slevu na základě jednorázového slevového kupónu,
d) slevu na základě členství v organizacích a klubech
e) slevu za přihlášení se k odběru novinek

Poskytované slevy není možné kumulovat.

9.5 Pokud nebude splatná cena za dodané výrobky uhrazena v plné výši, má prodávající právo přerušit další dodávky zboží do doby, kdy bude splatná cena uhrazena v plné výši.

 

10. Poplatky za přepravu

 

10.1  Při platbě přes internetbanking, resp. platební bránu si prodávající za dopravní účtuje:
a) při dopravě Slovensku poštou s doručením 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 4,00 €
b) při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 4,00 €
c) při objednávce a zasílání zboží do České republiky je výše poplatku za dopravu 200 Kč / 7,69 €
d) při objednávce a zasílání zboží do zahraničních zemí (BEL; BIH; BGR; HRV; EST; FRA; HOL; IRS; ISL; LIT; LVA; LUX; HUN; DEU; PLN; POR; AUT; ROM; SIR; SVN; ESP; SRB; CHE; ITA; TUN; TUR; GBR;) je výše poplatku za dopravu 20 €
e) při objednávce a zasílání zboží do skandinávských zemí (DNK; FIN; NOR; SWE;) je výše poplatku za dopravu 50 €

10.2  Při platbě na dobírku (poplatek 0,80 €) si prodávající za dopravní účtuje:
a) při dopravě Slovensku poštou s doručením 3 pracovních dnů po expedici z našeho skladu - 4,00 €
b) při dopravě kurýrní společností s doručením do 2 pracovních dní po expedici z našeho skladu - 4,00 €
c) při dopravě do jakéhokoliv zahraničního státu - tato možnost platby není možná.

10.3  Poplatek za dopravu při nákupu nad 60 Eur neúčtujeme pouze při objednávce se české verze e-shopu (adamsport.eu) s dodáním pouze na území České republiky.

10.4  Prodávající se může s kupujícím dohodnout i na jiném než standardním (výše uvedeném) postupu při zasílání zboží nebo služeb i cen za tyto služby.

10.5  Prodávající může zaslat zboží, které je okamžitě dostupný kupujícímu a zbylou část objednávky doručí dodatečně ve smluvní lhůtě, ovšem za předpokladu, že kupujícímu nebude účtovány žádné dodatečné poštovné, kromě toho, které bylo dohodnuto v objednávce.

 

11. Nadobundutie vlastnického práva ke zboží

 

Kupující nabude vlastnické právo ke zboží až úplným zaplacením jeho kupní ceny

 

12. Obaly a balení

 

12.1  Prodávající si náklady na obalový materiál a zabalení výrobku neúčtuje. Předmět koupě bude zabaleno obvyklým způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během přepravy. Použité obaly jsou určeny k jednorázovému použití.

10.2  Pokud se zboží doručuje kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zkontrolovat, zda je poškozený obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilky a podezření, že zboží může být stejně poškozen, kupující sepište přímo s řidičem přepravní společnosti protokol o zjištěných vadách např. pro poškození obalu zboží, mechanické poškození zboží, nebo nekompletnost zásilky. Kupující zároveň poškození zboží oznámí prodávajícímu formou e-mailu nebo jiným vhodným způsobem bez zbytečného odkladu od dodání zboží.

 

13. Doklady vzťahjúce se na zboží

 

Prodávající se zavazuje odevzdat kupujícímu všechny doklady vztahující se na dodávané zboží při dodání zboží včetně návodu na použití výrobku (v případech, kdy je to potřeba).

 

14. Nebezpečí škody na zboží

 

Pro otázky nebezpečí škody na zboží platí příslušná ustanovení § 455 - 457 obchodního zákoníku.

 

15. Odpovědnost za vady zboží

 

15.1   Pro strany budou platit ustanovení § 422 a násl. Obchodního zákoníku, které upravují nároky z odpovědnosti za vady.

15.2  Vady zboží musí kupující reklamovat písemně u prodávajícího bez zbytečného odkladu ode dne převzetí.

15.3   Písemná reklamace musí obsahovat alespoň tyto údaje:
- kopii faktury
- název zboží
- datum dodání zboží
- popis vady zboží a jak se projevuje
- volbu nároku 

 

16. Záruka za jakost

 

16.1 Zárukou za jakost zboží přejímá prodávající písemně závazek, že dodané zboží bude po určitou dobu způsobilé pro použití na dohodnutý, jinak k obvyklému účelu nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.

16.2  Záruka za jakost vzniká písemným prohlášením prodávajícího ve formě:
- poskytnutého Záručního listu nebo
- vyznačení délky záruční doby nebo doby trvanlivosti nebo použitelnosti dodaného zboží na jeho obalu.

 

17. Závěrečná ustanovení

 

17.1  Smluvní strany se dohodly, že pokud není v těchto VOP stanoveno něco jiného, řídí se vztahy mezi stranami vyplývající z této smlouvy uzavřenou na dálku obecně závaznými předpisy platnými v České republice, zejména příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

17.2  Pokud se stane některé ustanovení těchto VOP neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení těchto VOP, které zůstávají platné a účinné. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit neplatné / neúčinné ustanovení novým ustanovením platným / účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu neplatného / neúčinného ustanovení.

17.3  Písemné odchylné ujednání smluvních stran (např. Prostřednictvím emailové komunikace mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

17.4  Prodávající si vyhrazuje právo tyto všeobecné obchodní podmínky změnit v případě legislativních změn.

17.5  Všeobecné obchodní podmínky jsou platné s účinností od 21.3. 2019

17.6  Okamžikem kdy kupující na stránkách www. adamsport.eu klikne na odkaz "objednávka s povinností platby", má se za to, že kupující je zletilá osoba oprávněná jednat jménem právnické osoby-kupujícího, která se řádně seznámila se všeobecnými obchodními podmínkami, tyto si prostudovala, vzala je na vědomí a dobrovolně se rozhodla uzavřít smlouvu na dálku. VOP se stávají nedílnou součástí dohody smluvních stran.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze