Reklamačný poriadok

 
 
 
 
 
 
ÚVOD > Reklamačný poriadok
 
Reklamační řád a záruční podmínky

Přestože se naše společnost snaží dělat naši práci co nejlépe a nabízet Vám perfektní služby, může se stát, že něco není tak, jak by mělo být. K zajištění rychlého a správného postupu při vyřizování reklamací slouží tento reklamační řád.

1.1 Odpovědnost za vady prodaného zboží

Prodávající odpovídá za vady, které má prodané zboží při převzetí kupujícím. U zboží prodávaných za nižší cenu neodpovídá za vadu, pro kterou byla sjednána nižší cena. Prodávající také odpovídá za vady, které se vyskytnou po převzetí věci v záruční době (záruka).

Kupující je povinen vytknout vady zboží prodávajícímu  bez zbytečného odkladu poté, co měl možnost zboží prohlédnout. Kupující je povinen si při převzetí zboží, zboží prohlédnout a zkontrolovat kompletnost dodaného zboží a příslušných dokladů (daňový doklad - faktura).

Pokud se zboží doručuje kurýrní službou nebo poštou je kupující povinen na místě převzetí zkontrolovat, zda je poškozený obal zásilky. V případě poškozeného obalu zásilky a podezření, že zboží může být stejně poškozen, sepište přímo s řidičem přepravní společnosti protokol o zjištěných vadách např. pro poškození obalu zboží, mechanické poškození zboží, nebo nekompletnost zásilky. Následně nás neprodleně kontaktujte s fotodokumentací mailem nebo telefonicky.

Při osobním odběru zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat a zjištěné zjevné vady týkající se mechanického poškození zboží nebo jeho obalu, množství dodaného zboží, kompletnosti dokladů, příp. jiné zjevné vady reklamovat ihned.

1.2 Záruční doba

Záruční doba na zboží zakoupené kupujícím - fyzickou osobou v internetovém obchodě www.adamsport.eu je 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku. Záruční doba v případě zhotovení věci na zakázku objednané prostřednictvím internetového obchodu www.adamsport.eu je 24 měsíců podle ustanovení občanského zákoníku. Záruční doba na zboží zakoupené kupujícím - právnickou osobou v internetovém obchodě www.adamsport.eu je 12 měsíců podle ustanovení Obchodního zákoníku. Záruční doby začínají běžet od převzetí zboží kupujícím, tj dnem převzetí zboží od přepravní společnosti nebo přímo od prodávajícího pokud si zboží přebírá kupující osobně.

1.3 Zánik práv

Práva z odpovědnosti za vady zboží, pro které platí záruční doba, zaniknou, uplatněna v záruční době. Kupující proto může uplatnit reklamaci pouze v záruční době.

1.4 Právo na uplatnění reklamace

Pokud kupující zjistí, že dodané zboží má vadu, tj nemá požadované, případně právními předpisy stanovené vlastnosti, resp. není v běžné kvalitě, má právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je povinen vytknout vady zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil a dále nesmí zboží používat s ohledem na charakter vady.

1.5 Kde lze reklamaci uplatnit

Kupující může uplatnit reklamaci nebo provedení záručních oprav písemně na adrese: Adam sport, s.r.o. se sídlem: Karola Salvu 9, Ružomberok, PSČ: 034 01 zasláním reklamovaného zboží a uvedením vady zboží. Zboží, které reklamujete by nemůže být špinavý a nehygienické. Ke zboží je třeba připojit kopii dokladu o koupi (fakturu). Zboží doporučujeme zaslat doporučeně a případně pojistit, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám. Zásilky na dobírku nebudou naší společností přebírány ani akceptovány. Kupující může také uplatnit reklamaci osobně v provozovně prodávajícího u vedoucího provozu nebo u jím pověřeného zaměstnance.

1.6 Co lze reklamovat

Reklamovat lze pouze zboží, které bylo zakoupeno u prodávajícího a který je vlastnictvím kupujícího. Ke každému zboží je při jeho dodání kupujícímu přiložena faktura (doklad o koupě), která slouží zároveň jako záruční doklad.

1.7 Reklamaci nelze uplatnit  na vady výrobku způsobené nesprávným používáním, skladováním nebo poškozením ze strany kupujícího. Nesprávným používáním se rozumí nesprávné zacházení s výrobkem, způsobem jiným než byl uveden v návodu k čištění, praní, sušení, žehlení, skladování a používání pro jiný účel než byl určen. Výrobek nesmí být mechanicky poškozen, přičemž mechanickým poškozením se rozumí takové poškození výrobku, které nemohlo vzniknout běžným používáním výrobku na určený účel. Výrobek není možné reklamovat pro fleky, skvrny a jiné ušpinění zboží, které vznikly po převzetí zboží. Výrobek nesmí být poškozen jeho nadměrným zatěžováním nebo zanedbáním péče o jeho údržbu.

Reklamaci nelze uplatnit ani na vady vzniklé běžným používáním a opotřebením výrobku.

1.8  Poučení o právech kupujícího

Pokud kupující uplatní právo z odpovědnosti za vady zboží, je prodávající nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba povinna poučit kupujícího o jeho právech podle občanského zákoníku v následujícím rozsahu:

1.9  Odstranitelná vada

Pokud jde o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Kupující může místo odstranění vady požadovat výměnu věci, nebo se vada týká jen součásti věci, výměnu součásti, pokud tím prodávajícímu nevzniknou nepřiměřené náklady vzhledem na cenu zboží nebo závažnost vady. Prodávající může vždy namísto odstranění vady vyměnit vadnou věc za bezvadnou, pokud to kupujícímu nezpůsobí závažné potíže.

1.10  Neodstranitelná vada

Pokud jde o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla řádně užívat jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má  právo od smlouvy odstoupit . Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Pokud jde o jiné neodstranitelné vady, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci .

1.11 Právo volby kupujícího

Kupující má právo volby, které z výše uvedených práv si uplatní.

1.12 Určit způsob vyřízení reklamace

Na základě rozhodnutí kupujícího, které z výše uvedených práv si uplatní, je prodávající (nebo jím pověřený zaměstnanec nebo určená osoba) povinen určit způsob vyřízení reklamace podle § 2 písm. m) z.č. 250/2007 Sb. ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů ode dne uplatnění reklamace, v odůvodněných případech, zejména pokud se vyžaduje složité technické zhodnocení stavu výrobku nebo služby, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tyto způsoby vyřízení reklamace jsou: předání opraveného výrobku, výměna výrobku, vrácení kupní ceny výrobku, vyplacení přiměřené slevy z ceny výrobku, písemná výzva k převzetí plnění nebo její odůvodněné zamítnutí.

1.13  Vybavení reklamace

Po určení způsobu vyřízení reklamace se reklamace vyřídí ihned, v odůvodněných případech lze reklamaci vyřídit i později; vyřízení reklamace však nesmí trvat déle než 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující právo od smlouvy odstoupit nebo má právo na výměnu výrobku za nový výrobek. Vybavením reklamace není dotčeno právo kupujícího na náhradu škody podle zvláštního předpisu.

1.14  Potvrzení o  uplatnění reklamace

Prodávající při uplatnění reklamace vydá kupujícímu potvrzení. Pokud není možné potvrzení dodat ihned, musí se doručit bez zbytečného odkladu, nejpozději však spolu s dokladem o vyřízení reklamace.

1.15  Doklad o  vyřízení reklamace

Prodávající o vyřízení reklamace vydá a doručí kupujícímu písemný doklad nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

1.15  Evidence reklamací

Prodávající vede evidenci o reklamacích a na požádání orgánu dozoru ji zpřístupní k nahlédnutí. Evidence o reklamaci obsahuje údaje o datu uplatnění reklamace, datu a způsobu vyřízení reklamace a pořadové číslo dokladu o uplatnění reklamace.

1.16  Tento reklamační řád bude přístupný na viditelném místě dostupném pro kupujícího.

 

Informace o alternativním řešení sporů

 

Vážený kupující, v souladu se zákonem č. 391/2015 Sb o alternativním řešení spotřebitelských sporů Vás tímto informujeme, že jako spotřebitel máte právo obrátit se na naši společnost s žádostí o nápravu, pokud nejste spokojen se způsobem, kterým jsme vybavili Vaši reklamaci nebo pokud se domníváte, že jsme porušili Vaše práva .

 

Identifikační a kontaktní údaje naší společnosti jsou:

Obchodní jméno: Adam sport, sro
Právní forma Společnost s ručením omezeným
Adresa: Gorkého 121/19, 81101 Bratislava
IČO: 45 881 553
DIČ: 2023122321
IČ DPH: SK2023122321
Zapsaná v: obchodním rejstříku Okresního soudu Bratislava I, oddíl: Sro, vložka č .: 117649 / L
zastoupená: jednatelem: Patrik Lupták                

 

Kontaktní údaje:

Telefonní číslo: +421 917 225 882; +421 918 141 025, +421 915 824 928

E-mail:  adamsport@adamsport.eu

(Dále jako společnost nebo jako "prodávající").

 

Pokud naše společnost na Vaši žádost o nápravu odpověděla zamítavě nebo na ni neodpověděla do 30 dnů ode dne jejího odeslání, máte právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu. Návrh na zahájení alternativního řešení sporu (dále jen "návrh") je třeba podat příslušnému subjektu alternativního řešení sporů, kterým je Slovenská obchodní inspekce nebo jiné právnické osoby zapsané v seznamu Ministerstva hospodářství SR. Jako spotřebitel máte právo volby, kterému z nich uvedený návrh podáte. Seznam je dostupný na stránce  http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/

Návrh můžete podat v listinné podobě, elektronické podobě nebo ústně do protokolu. Na podání návrhu můžete využít formulář, jehož vzor je uveden v příloze a obsahuje zákonem předepsané náležitosti.

Platforma pro podávání alternativního řešení sporů, jejímž prostřednictvím může spotřebitel podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu:

http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Zároveň jste oprávněn použít platformu řešení sporů online, která je dostupná na webové stránce  http://ec.europa.eu/consumers/odr/ , kde vyplníte elektronický formulář stížnost na obchodníka. 

Alternativní řešení sporů může využít jen spotřebitel tj fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, jehož hodnota přesahuje 20 eur. Subjekt alternativního řešení sporů může od Vás za zahájení řešení sporu požadovat úhradu poplatku do výšky 5 eur včetně DPH. Výsledkem řízení o alternativním řešení sporu by měla být dohoda prodejce a spotřebitele o smírném vyřešení jejich sporu. Avšak ani závaznost takové dohody nebrání stranám, aby svůj spor následně řešily soudní cestou.

 

 
 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze