Ochrana osobných údajů

 
 
 
 
 
 
ÚVOD > Ochrana osobných údajů
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ - E-SHOP

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a 

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu dochádza k spracúvaniu aj osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Obchodné meno:

Právna forma:

Adam sport, s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Gorkého 129/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO:

45 881 553

Zapísaná v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117649/B

Zastúpená:

konateľom:  Patrik Lupták

Telefónne číslo:

+421 915 824 928;  +421 917 225 882;  +421 918 141 025

E-mail:

adamsport@adamsport.eu

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov

Predaj tovaru, vyhotovenie faktúry, dodanie tovaru a prípadná reklamácia tovaru alebo prípadný súdny spor týkajúci sa kúpnej zmluvy.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, dátum narodenia, e-mailová adresa, telefónne číslo, č. účtu na prípadné vrátenie peňazí, pri platbe kartou aj údaje nevyhnutné na uskutočnenie platby cez internet

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:

  • § 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie Kúpnej zmluvy realizovanej cez E-shop, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby
  • § 13 ods.1 písm. c) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitných predpisov.  Ide najmä o:
  • zákon č. 102/2014 Z. z.o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
  • zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov;
  • zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  v znení neskorších predpisov;
  • § 13 ods.1 písm. f) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa, konkrétne na uplatňovanie/bránenie nárokov predávajúceho súdnou cestou napr. nárok na náhradu škody

 

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:  Kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta / Poskytovateľ webhostingu (zálohy databázy) / Poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná: Štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania

 

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov
Účtovné doklady: 10 rokov
Registračné údaje na (E-shop): Počas realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
- právo na opravu Vašich osobných údajov, 
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: adamsport@adamsport.eu, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je 
- požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie a realizáciu kúpnej zmluvy uzavretej cez E-shop
V prípade, že máte záujem o kúpu tovaru cez náš E-shop, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu kúpnej zmluvy. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť uzavrieť a realizovať kúpnu zmluvu cez E-shop, iné následky nie sú.

 

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 
 
INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV - SOUŤĚŽE

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a 

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s realizáciou Súťaže dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Obchodné meno:

Právna forma:

Adam sport, s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Gorkého 129/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO:

45 881 553

Zapísaná v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117649/B

Zastúpená:

konateľom:  Patrik Lupták

Telefónne číslo:

+421 915 824 928;  +421 917 225 882;  +421 918 141 025

E-mail:

adamsport@adamsport.eu

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov
Organizovanie, realizácia, vyhodnotenie súťaže a prípadne aj doručenie výhry.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, adresa, e-mailová adresa, tel. číslo, prípadne aj dátum narodenia

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:
§ 13 ods.1 písm. b) Zákona - spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na zaradenie osoby do súťaže na základe jej žiadosti a následne vyhodnotenie súťaže a doručenie výhry (vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy o účasti na súťaži na základe žiadosti dotknutej osoby a na plnenie zmluvy o účasti na súťaži, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba - súťažiaci)

 

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:   kuriérska/doručovateľská služba/slovenská pošta, poskytovateľ webhostingu (zálohy databázy), poskytovateľ IT servisu/údržby (len k nahliadnutiu)
Orgán verejnej moci, ktorý spracúva OÚ na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je SR viazaná: štátne kontrolné orgány v oblasti elektronického obchodovania 

 

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov
Počas realizácie súťaže, po vyhodnotení súťaže budú Vaše údaje vymazané. 

 

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
- právo na opravu Vašich osobných údajov, 
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: adamsport@adamsport.eu, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je 
- požiadavkou, ktorá je potrebná na zaradenie osoby do súťaže  a doručenia výhry 

V prípade, že máte záujem byť zaradený do súťaže, je potrebné, aby ste nám poskytli osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre realizáciu súťaže. Následkom neposkytnutia Vašich osobných údajov je nemožnosť byť zaradený do súťaže, iné následky nie sú.

 

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ - SOUBORY COOKIE

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a 

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti so spracúvaním Cookies dochádza k spracúvaniu aj osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Obchodné meno:

Právna forma:

Adam sport, s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Gorkého 129/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO:

45 881 553

Zapísaná v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117649/B

Zastúpená:

konateľom:  Patrik Lupták

Telefónne číslo:

+421 915 824 928;  +421 917 225 882;  +421 918 141 025

E-mail:

adamsport@adamsport.eu

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov
Súbory cookies umožňujú skvalitňovať a prispôsobovať služby prevádzkovateľa poskytované prostredníctvom E-shopu.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov
- Cookies, ktoré slúžia pre správne zobrazovanie našich stránok, aby bolo možné dokončiť proces nákupu s čo najmenšími ťažkosťami
- Cookies, ktoré slúžia pre ukladanie vašich preferencií napr. históriu nákupného košíka
- Cookies, ktoré slúžia pre analýzu toho, čo a ako dlho, ako často si prezeráte na našej webovej stránke,
- Reklamné cookies, ktoré slúžia pre lepšie zobrazovanie personalizovanej reklamy,
- Cookies, ktoré slúžia na online identifikáciu prihláseného užívateľa webovej stránky

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona

 

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ trackovacích služieb, poskytovateľ IT servisu/údržby

 

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov
24 hodín

 

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
- právo na opravu Vašich osobných údajov, 
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: adamsport@adamsport.eu, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

 

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa cookies kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Odvolať poskytnutý súhlas so spracúvaním cookies alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: adamsport@adamsport.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné
V prípade, že nesúhlasíte so sledovaním cookies, vaše OÚ sa nebudú pre daný účel spracúvať a nemá to žiaden dopad/následky na možnosti vášho nakupovanie na našom E-shope. 


 

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie

 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH INFORMACÍ - ODBÉR NOVINEK

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a 

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomuje, že v súvislosti so zasielaním elektronických reklamných a informačných správ (Newsletters) dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov.

 

Obchodné meno:

Právna forma:

Adam sport, s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Gorkého 129/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO:

45 881 553

Zapísaná v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117649/B

Zastúpená:

konateľom:  Patrik Lupták

Telefónne číslo:

+421 915 824 928;  +421 917 225 882;  +421 918 141 025

E-mail:

adamsport@adamsport.eu

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov
Informovanie o rôznych akciách, novinkách, tovare a činnostiach prevádzkovateľa (zasielanie newsletterov).

 

Rozsah spracúvania osobných údajov
E-mailová adresa, meno a priezvisko

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona

 

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ IT servisu/údržby

 

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov
Po dobu trvania záujmu o odber noviniek.  Ak si klient bude priať zrušiť odber noviniek, prestanú sa mu zasielať newslettery a jeho OÚ v databáze sa vymažú.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
- právo na opravu Vašich osobných údajov, 
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: adamsport@adamsport.eu, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

 

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlasMáte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa odberu noviniek kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť odber noviniek alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu adamsport@adamsport.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné
V prípade, že máte záujem o odber noviniek, budeme potrebovať Váš E-mail, aby sme Vám mohli zasielať elektronické správy -newsletter. Následkom neposkytnutia E-mailovej adresy je nemožnosť zasielať Vám elektronické správy -newsletter, iné následky nie sú.

 

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 
 
INFORMACE O ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - ZÁKAZNICKÁ REGISTRACE

v súlade s článkom 13 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a 

v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“)

 

Naša spoločnosť si uvedomujme, že v súvislosti s Registráciou na e-shope dochádza k spracúvaniu osobných údajov a preto sa snažíme dodržiavať všetky zákonnom požadované opatrenia, aby sa zabezpečila ich náležitá ochrana a bezpečnosť. Zároveň by sme Vás ako dotknutú osobu chceli informovať o podmienkach spracúvania Vašich osobných údajov

 

Obchodné meno:

Právna forma:

Adam sport, s. r. o.

Spoločnosť s ručením obmedzeným

Sídlo:

Gorkého 129/12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto, PSČ: 811 01

IČO:

45 881 553

Zapísaná v:

obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 117649/B

Zastúpená:

konateľom:  Patrik Lupták

Telefónne číslo:

+421 915 824 928;  +421 917 225 882;  +421 918 141 025

E-mail:

adamsport@adamsport.eu

Zodpovedná osoba:

Nie je určená

 

Účel spracúvania osobných údajov
Urýchliť a uľahčiť prípadný, ale hlavne opakovaný nákup, tak aby kupujúci nemusel opakovane, pri každom nákupe opätovne vypĺňať registračné údaje.

 

Rozsah spracúvania osobných údajov
Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa na doručenie tovaru, E-mailová adresa, telefónne číslo

 

Právny základ spracúvania osobných údajov:
Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov - § 13 ods.1 písm. a) Zákona

 

Kategórie príjemcov
Príjemca v tretej krajine alebo medzinárodnej organizácii:    nie je
Príjemca v členskom štáte EÚ a EHP:    poskytovateľ webhostingu, poskytovateľ IT servisu/údržby

 

Prenos obchodných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácií
Nie je a ani sa nezamýšľa.

 

Doba uchovávania osobných údajov

Po dobu trvania záujmu o registráciu.  Ak si klient bude priať zrušiť registráciu, jeho OÚ v databáze sa vymažú. Avšak, ak si klient objednal alebo kúpil nejaký tovar cez E-shop a pre tento účel je registrovaný v E-shope, ostávajú jeho údaje v databáze E-shopu po dobu realizácie kúpnej zmluvy a ešte počas trvania záručnej doby, ktorá je 2 roky od prevzatia tovaru.

 

Poučenie o právach dotknutej osoby
Ako dotknutá osoba máte:
- právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k  osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby, 
- právo na opravu Vašich osobných údajov, 
- právo na vymazanie Vašich osobných údajov alebo 
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- právo namietať spracúvanie osobných údajov, ako aj 
- právo na prenosnosť osobných údajov,
- právo podať sťažnosť dozornému orgánu-právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona,

Svoje práva môžete uplatniť písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu: adamsport@adamsport.eu, kde Vám poskytneme aj bližšie informácie.

 

Poučenie o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas
Máte právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov týkajúci sa registrácie kedykoľvek odvolať, a to prostredníctvom tlačidla Zrušiť registráciu alebo písomne na adresu sídla prevádzkovateľa alebo na e-mailovú adresu adamsport@adamsport.eu. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním.

 

Poskytnutie vašich osobných údajov je dobrovoľné
V prípade, že máte záujem o registráciu, budeme potrebovať Váš E-mail a identifikačné a kontaktné údaje, aby sme Vás mohli registrovať . Následkom neposkytnutia  osobných údajov je nemožnosť registrovať Vás, iné následky nie sú.


 

Automatizované rozhodovanie vrátanie profilovania nie je
Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov pre daný účel nepožíva automatizované individuálne rozhodovanie, ani profilovanie.

 
 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze