Vrátenie tovaru do 14 dní

 
 
 
 
 
 
ÚVOD > Vrácení zboží do 14 dnů
 
Poučení o uplatnění práva spotřebitele na odstoupení od smlouvy

1.1 Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy bez uvedení důvodu ve lhůtě 14 dnů. Pro členy HK James a registrovaných zákazníků se lhůta prodlužuje na 30 dní.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 resp. 30 dnech ode dne, kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, nebo se zboží objednané kupujícím v jedné objednávce dodávají odděleně: když Vy nebo Vámi určená třetí osoba s výjimkou dopravce převezmete zboží, který byl dodán jako poslední.

V případě smlouvy o službách (smlouvy o zhotovení věci na zakázku) uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy po 14 resp. 30 dnech ode dne uzavření smlouvy.

Při uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás informujte o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy jednoznačným prohlášením, například dopisem zaslaným poštou na adresu: Adam sport, Karola Salvu 9, Ružomberok, PSČ: 034 01 nebo e-mailem:  adamsport@adamsport.eu . Pro tento účel můžete použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který jsme Vám předali nebo zaslali.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je zachována, pokud zaslat sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před tím, než uplyne lhůta pro odstoupení od smlouvy.

 

1.2  Důsledky odstoupení od smlouvy

Po odstoupení od smlouvy Vám vrátíme všechny platby, které jste uhradili v souvislosti s uzavřením smlouvy, zejména kupní cenu včetně nákladů na doručení zboží k Vám. To se nevztahuje na dodatečné náklady, pokud jste si zvolili jiný druh doručení, jako je nejlevnější běžný způsob doručení, který nabízíme (tj 4 € za dopravu prostřednictvím kurýra nebo České pošty pro území ČR). Platby Vám budou vráceny nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nám bude doručeno Vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Jejich úhrada bude provedena stejným způsobem, jaký jste použili při Vaší platbě, pokud jste výslovně nesouhlasili s jiným způsobem platby, a to bez účtování jakýchkoliv dalších poplatků.

Platba za zakoupené zboží Vám bude uhrazena až po doručení vráceného zboží zpět na naši adresu nebo po předložení dokladu prokazujícího zaslání zboží zpět podle toho, co nastane dříve.

Zašlete nám zboží zpět nebo ho přineste na naši adresu provozovny (prodejny) nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění práva na odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím 14 denní lhůty.

Doporučujeme kupujícím abys vyhotovili pro vlastní potřebu kopii faktury a zboží zasílali doporučeně a jako pojištěnou zásilku. Na odstoupení od smlouvy můžete využít následující formulář: Odstoupení od kupní smlouvy, ve kterém je třeba vyplnit alespoň údaje s označením "*" - hvězdičkou. ( Http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf ).

Tímto Vás informujeme, že pokud se rozhodnete odstoupit od smlouvy, přímé náklady na vrácení zboží Ponesete.

Informace o odpovědnosti kupujícího za škodu vzniklou na vráceném zboží: "Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s ním jiným způsobem, než jaký je potřebný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží."

V případě smlouvy o službách (smlouvy o zhotovení věci na zakázku): "Pokud jste požádali o zahájení poskytování služeb během lhůty pro odstoupení od smlouvy, máte povinnost uhradit nám cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne, kdy jste nám oznámili Vaše rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. "

 

1.3 Kdy kupující nemůže odstoupit od smlouvy

1.3.1  Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je např .:

  • prodej zboží zhotoveného podle zvláštních požadavků kupujícího, zboží vyrobeného na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho kupujícího,
  • provedení naléhavých oprav, o které spotřebitel výslovně požádal prodávajícího,
  • prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, který není vhodné vrátit z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,
  • ostatní případy jsou uvedeny v § 7 odst. 6 zákona č. 102/2014. zz

 

1.3.2  Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí si strany všechny vzájemně přijatá plnění. Proto pokud dojde k uplatnění tohoto práva, kupující je povinen dodržet následující podmínky k vrácenému zboží:

  • vrácené zboží musí být v původním obalu
  • vrácené zboží nesmí jevit známky používání (je možné pouze jeho vyzkoušení)
  • vrácené zboží musí být nepoškozené
  • vrácené zboží musí být kompletní (včetně úplné dokumentace a i visaček)
  • zboží zašlete spolu s dokladem o koupi - fakturu.

1.3.3  Vámi vrácené zboží doporučujeme zaslat doporučeně, případně pojistit, jelikož neručíme za jeho možnou ztrátu na cestě k nám ze strany třetího subjektu. Zásilky na dobírku nebudou akceptovány! 

1.3.4  V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a doručí prodávajícímu zboží, který je použit a je poškozený nebo neúplný nebo hodnota předmětného zboží je snížena v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení potřebného ke zjištění vlastností a funkčnosti zboží, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody ve výši hodnoty opravy zboží a uvedení zboží do původního stavu resp. prodávající má právo požadovat od kupujícího proplacení snížení hodnoty zboží a kupující je o této skutečnosti vyrozuměn.

1.3.5  Kupující je povinen ve smyslu tohoto bodu všeobecných obchodních podmínek prodávajícímu uhradit všechny platby a náhrady, a to ve výši rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

 
 
 
 
Navštívili ste
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plná (Desktop) verze